Правителството одобри проектозакона за туризма 20.06 | 17:16

Той предвижда намаляване на административната тежест за бранша

От Кремена Бедерева

Министерският съвет одобри проекта на нов Закон за туризма и предлага на Народното събрание да го приеме. Документът разработва законодателна рамка за развитието на туризма и увеличаване дела на приходите от туризъм в националната икономика.

Законопроектът съдържа разпоредби, които ще опростят бизнес средата, в изпълнение на Програмата за по-добро регулиране (2010-2013) и Програмата за намаляване на административната тежест. Той отразява философията за повишаване конкурентоспособността на българския туризъм, на положителните икономически, социални и регионални ефекти от него, информират от правителствената информационна служба. Това ще се постигне с повишено качество на услугите, продуктово развитие и разнообразяване, с въвличане в управленските процеси на всички заинтересовани страни.

Новият закон цели да осигури условия за устойчиво развитие на туризма и на конкурентоспособен национален туристически продукт; да създаде условия за развитие на специализирани видове туризъм - културен, балнео-, СПА и уелнес, селски, еко-, конгресен, младежки, приключенски, ловен, голф и др.; да въведе единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги; да осигури защита на потребителите на туристическите услуги.

Основни моменти в закона са:

- По-добра координация в управлението на туризма на национално ниво чрез по-широки функции на Националния съвет по туризъм;

- Създаване на органи с участието на представители на туристическия бранш;

- Въвеждане на регионално ниво в структурата за управление на сектора чрез туристическо райониране на страната;

- Стимулиране участието на местните общности в туристическото развитие чрез по-широк обхват на специализираните общински програми;

- Създаване на нормативна основа за формиране на Национална мрежа на туристическите информационни центрове;

- Хармонизиране със законодателството на ЕС на разпоредбите за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейности;

- Адаптиране на законодателната рамка за решаване на актуалната проблематика на хотелиерския сектор чрез въвеждане на срочна категоризация, децентрализация на дейности в производствата по категоризация, разширяване обхвата на обекти, подлежащи на категоризация, предефиниране на видовете обекти в хотелиерството, въвеждане на уведомителен режим за лицата, предоставящи кетъринг услуги;

- Подобряване качеството на услугите и защита на потребителите чрез въвеждане регламенти за предоставяне на допълнителни туристически услуги – в медицинските СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове; от екскурзоводи, ски инструктори, планински водачи; на плажовете и др. - при повишена сигурност и безопасното им ползване.

Припомняме, че миналата седмица на среща с министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев представителите на туристическия брашн дадоха своето одобрение за новия закон за туризма.

Водещи