Омбудсманът към КЕВР: цените на водата да са обвързани с качеството на услугата 06.04 | 16:25

Регулаторът отново приема метода за ценово регулиране „горна граница на цени“, без да изтъква никакви аргументи в подкрепа на това, казва Ковачева

От iNews.bg

"Цените, които гражданите заплащат за вода, да съответстват на качеството на предоставяната услуга." Това поиска омбудсманът Диана Ковачева при участието си днес в онлайн заседанията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). На тях бяха обсъдени указанията за прилагането на наредбите за цените и качеството на ВиК услугите за следващия петгодишен регулаторен период - 2022-2026 г.

"КЕВР отново приема метода за ценово регулиране "горна граница на цени", без да изтъква никакви аргументи в подкрепа на този избор. Същият метод се прилага и през настоящия регулаторен период, през който сме свидетели, че качеството на предоставяне на ВиК услугите не се е подобрило, но това пък не влияе на покачването на цените им", изтъкна доц. Ковачева и поиска от регулатора да се обоснове защо пак избира точно този метод.

Тя подчерта, че очевидно продължават да съществуват проблеми, заради които бизнес плановете се одобряват със значително закъснение, но в същото време няма ясно разписан регламент как Комисията да процедира в тези случаи.

Омбудсманът попита как ще действа Комисията при липса на правила за одобряване на бизнес план и определяне на цени на ВиК услугите, когато част от регулаторния период е изтекъл.

И на двете обществени обсъждания Диана Ковачева обърна внимание на социалната поносимост на цените на ВиК услугите. Тя изрази удовлетвореност, че в проекта изрично е предвидено да се използват данните от изследването "Наблюдение на домакинските бюджети" на Националния статистически институт (НСИ) за разполагаемия средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области.

"Като омбудсман многократно съм отбелязвала пред Комисията, че именно това изследване следва да се използва. Обаче е притеснителна информацията, предоставена от НСИ, че данните от това изследване са обременени с висока максимална грешка, което ги прави ненадеждни", алармира омбудсманът.  

Тя настоя КЕВР да даде становище по посочените проблеми, както и да предвиди регламент, по който те да бъдат преодолени.

"Категорична съм, че при определянето на социалната поносимост следва да се ползват данни, които максимално точно и надеждно да отразяват какви са финансовите възможности на гражданите да погасяват сметките си за вода", категорична бе доц. Диана Ковачева при обсъждането на проекта на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и предложи съвместно с НСИ да се потърси решение. А от КЕВР поеха ангажимент да организират такава среща.

Тя поиска ефективни консултации с потребителите при разработване на бизнес плановете и ценовите предложения на ВиК операторите.

Омбудсманът отбеляза и положителните промени в проекта - един от които е включването на показателя за качество - "общи загуби на вода във водоснабдителната система и срокове за тяхното намаляване (м3/км/ден)", определен от Комисията като показател за ефективност.

Същевременно Диана Ковачева обърна внимание на неаргументираните изменения, направени от регулатора, сред които - процентът на увеличението/ намалението в резултат на корекциите за всеки един показател за ефективност (от 0,3 на 0,5) и на границите на оценките на изпълнение за ВиК операторите, което омбудсманът определи като притеснително.

Тя посочи, че процентът за "Добро изпълнение"  от 90% пада на 75% и пр.

"Очевидно е, че тези промени са в полза на ВиК операторите, което смятам за неприемливо. Когато става въпрос за качеството на услугата, не следва да се правят компромиси. Качеството на ВиК услугите е най-често срещаният проблем, с който ме сигнализират граждани от цялата страна. Смятам, че е необходимо този текст да се преразгледа и също така да се върнат сега действащите стойности", заяви омбудсманът.

По време на обсъждането на указанията за образуване на цените на ВиК услугите от КЕВР бе поет ангажимент за изготвен сравнителен анализ на методите за ценово регулиране, за да има пълна убеденост кой метод е по-добър за потребителите. 

Накрая общественият защитник припомни, че при всяко обществено обсъждане на бизнес план посочва конкретни проблеми, на които не е намерено решение и това важи и за настоящия проект на Указанията.

Водещи