Близо €25.5 млрд. преки чуждестранни инвестиции отчитаме за 2018 г. 30.08 | 12:00

Почти половината от тях са били в сферата на промишлеността

От iNews.bg

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. възлизат на 25.454 млрд. евро по текущи цени. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 10.873 млрд. евро. Следващ по обем на направените ПЧИ e секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 6.43 млрд. евро. В сектор "Строителство" преките чуждестранни инвестиции през 2018 г. са 457 млн. евро.

През 2018 г. в структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на услугите, като относителният им дял се увеличава с 2.0 пункта в сравнение с предходната година, докато относителният дял на ПЧИ в промишлеността намалява с 1.1 пункта в сравнение с 2017 година.

По предварителни данни през 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 19.267 млрд. лв. по текущи цени. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 5.726 млрд. лева. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4.913 млрд. лева. В сектор "Строителство" през 2018 г. инвестициите за ДМА са 1.505 млрд. лева.

През 2018 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на услугите, като относителният им дял намалява съответно с 1.4 и 0.4 пункта в сравнение с предходната година.

През 2018 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции и транспортните средства, като относителният им дял се увеличава съответно с 0.1 и 0.6 пункта в сравнение с предходната година.

Водещи

Най-четени