Бюджетният излишък за полугодието е над 1,7 млрд. лв. 13.09 | 15:13

Фискалният резерв към 30 юни е 13,2 млрд. лв.

От iNews.bg

Правителството одобри Доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 година.

На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2017 г. е положително в размер на 1 745,8 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 777,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 31,4 млн. лева, съобщи пресслужбата на кабинета, съощава деловото издание econ.bg

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30 юни са в размер на 17 483,1 млн. лв. Изпълнението на годишните разчети в групата на данъчните приходи е добро, като към полугодието са постъпили 51,9 на сто от данъчните приходи, планирани за цялата 2017 г. 

Неданъчните приходи остават близки до отчетените за първите шест месеца на 2016 г., докато при постъпленията от помощи се отчита намаление основно поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от ЕК към България, които са извършени в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г. 

Поради тази причина общите приходи и помощи по КФП са номинално по-ниски от отчетените към полугодието на 2016 г., но ако се елиминира влиянието на европейските средства на съпоставима база приходите по националния бюджет отчитат номинален ръст от 6,5 на сто, се посочва в прессъобщението.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на юни възлиза на 14 538,2 млн. лв., което представлява 51,9 на сто от годишните разчети. Съпоставени с първото полугодие на 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално със 7,8 на сто (1 049,5 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 771,0 млн. лв., което е 54,4 на сто от годишните разчети за 2017 година. Съпоставени с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 9,1 на сто, за което допринасят основно нарасналите постъпления от данъка върху доходите на физически лица, както и тези от корпоративния данък.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 110,3 млн. лв., което е 50,7 на сто от разчетите по Закона за държавния бюджет за 2017 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 730,9 млн. лв. или 53,9 на сто от планираните за годината и с 375,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2016 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30 юни е в размер на 64,9 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 269,8 млн. лв. (45,1 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 93,2 млн. лв. или 56,1 на сто от разчета за годината. 

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 628,0 млн. лв. или 63,4 на сто изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 029,0 млн. лв., което представлява 50,8 на сто от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3 на сто (504,7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 274,4 млн. лв., което представлява 47,8 на сто изпълнение на годишните разчети.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на юни възлизат на 15 737,3 млн. лв., което е 42,8 на сто от годишните разчети. За сравнение - разходите по КФП към юни 2016 г. са били в размер на 14 638,7 млн. лева. 

Нарастването на разходите спрямо същия период на 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителни плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 процентни пункта спрямо 2016 г. 

Независимо от номиналното увеличение на разходите спрямо същия период на предходната година, съпоставено с разчетите за годината, изпълнението на разходите към полугодието се развива в рамките на планираните със Закона за държавния бюджет за 2017 г. средства и не се очертава натиск от страна на разходите върху бюджетното салдо. 

Нелихвените разходи са в размер на 14 814,7 млн. лв., което представлява 42,9 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30 юни са в размер на 13 961,0 млн. лв. (49,3 на сто от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 853,7 млн. лв. (13,8 на сто от разчетите към Закона за държавния бюджет за 2017 г.).

Лихвените плащания са в размер на 434,3 млн. лв. или 52,5 на сто от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни от централния бюджет, възлиза на 488,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейските общности.

Водещи

Най-четени