Прекратяват договорите на трима концесионери 30.04 | 14:02

Правата им се отнемат заради неизпълнение на основни клаузи

От iNews.bg

Поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионерите, едностранно се прекратяват договорът за добив на пясъци и чакъли от от находище "Канарата", договорът за добив на гнайси от находище "Кобилино", участък "Нивата", както и договорът за добив на скалнооблицовъчни материали от находище "Кирчево". Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Находище "Канарата" се намира на територията на община Баните, област Смолян. Концесионният договор е сключен на 12 април 2005 г. с дружество "Кандурови" ООД, с. Баните. Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение, липсват предоставен геоложки отчет, както и банкова гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор.

Находище "Кобилино", участък "Нивата" се намира на територията на община Ивайловград, област Хасково. През декември 2012 г. за него е сключен 35-годишен концесионен договор с "Риолит" ЕООД, гр. Крумовград. Мярката за прекратяване на договора се налага поради неизпълнение от страна на концесионера на основни парични и непарични задължения - не е предоставена банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор; липсват и цялостни работни проекти за добив и първична преработка на подземните богатства, както и за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи. "Риолит" ЕООД дължи и концесионни плащания. При проявен инвеститорски интерес за добив, за находището ще бъде обявена нова процедура за предоставяне на концесия.

Находище "Кирчево" се намира на територията на община Угърчин, област Ловеч. Концесионният договор е сключен на 16 август 2007 г. с дружество "Седимент приват" АД, гр. София. Концесионерът не е заплатил дължимото концесионно възнаграждение и не е предоставил банкови гаранции, обезпечаващи изпълнението на паричните задължения и на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда. Не са представени и годишни работни проекти.

Водещи

Най-четени