62% от изследвалите се за ХИВ и СПИН у нас са под 29 години 30.11 | 09:58

За работата на програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН разговаряме с директора ѝ Тонка Върлева

От Елена Коцева

Ден преди да отбележим Световния ден за борба с ХИВ и СПИН разговаряме с д-р Тонка Върлева, директор на програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Може ли да се каже, че България все още е сред нискорисковите региони по отношение разпространението на СПИН? Какъв извод може да се направи от тенденциите в последните няколко години?

- Според последни оценки на Програма на ООН за ХИВ/СПИН 34 милиона души живеят с ХИВ към края на 2010 г., а около 1,8 милиона са починали от болести, свързани с ХИВ инфекция. Около 7 100 души се инфектират ежедневно с вируса на имунната недостатъчност. Най-бързо епидемията се разраства в Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка. В същото време, по данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, в страните от Европейския съюз, преобладаващият път на инфектиране през 2010 г. е чрез секс между мъже – 38% от новооткритите.

На този фон България е все още страна с ниско разпространение на ХИВ инфекцията сред общото население, но не и регион с нисък риск, особено що се отнася до групи като инжекционно употребяващи наркотици и мъже, които правят секс с мъже.

Сред желаещите да се изследват най-известни са мобилните групи за анонимно и безплатно изследване? Какъв е техният социален обхват? Ще продължат ли да действат те и през следващите години?

- Чрез 12-те мобилни медицински кабинета, услугите по анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, предоставяни от екипите на Кабинетите за анонимно и безплатно изследване за СПИН (КАБКИС) и неправителствени организации (НПО), се изнасят на терен в малки и отдалечени населени места, както и на места, където работното им време е съобразено с нуждите на най-уязвимите групи.

Това прави услугата лесно достъпна и ефективна за ранното откриване на хората, инфектирани с ХИВ. Традиционно през последните пет години около 60% от новорегистрираните случаи с ХИВ са открити именно благодарение на дейностите на КАБКИС и неправителствените организации, които работят за превенция на ХИВ сред групите в най-висок риск.

За да се постигне по-голям обхват на превантивните програми, в страната функционират също и 7 нископрагови центъра за инжекционно употребяващи наркотици, 6 здравно-социални центъра в ромска общност, 2 дневни центъра за проституиращи жени. Освен услуги за изследване за ХИВ, мрежата от центрове предоставя възможност за индивидуални консултации, предоставяне на презервативи, лубриканти и информационни материали и от две години насам – водене на случаи за лицата, които са особено уязвими или ХИВ-позитивни. Воденето на случай е комплекс от здравно-социални услуги, които се предоставят след индивидуална оценка на нуждите на конкретното лице.

Тази дейности ще продължават, тъй като се оценяват като добра практика и постижение на Програмата не само в национален, но и в международен план.

Кои са най-уязвимите групи и мобилните кабинети достигат ли до тях?

- Целевите групи на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България са:

- Инжекционно употребяващи наркотици;

- Мъже, които правят секс с мъже;

- Млади хора от ромски произход, изложени на най-голям риск (инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които правят секс с мъже, проституиращи, лица изтърпели наказание лишаване от свобода и мобилни хора) (15-25 год);

- Лица, лишени от свобода;

- Проституиращи мъже и жени;

- Млади хора, изложени на риск (15-24 год);

- Хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

- Сексуални партньори на изброените по-горе групи.

Основният принцип на работата на терен за превенция на ХИВ, включително и на мобилните кабинети, е да се изнесат услугите до местата, където са ситуирани представители на една или друга уязвима група и във време удобно за тях. Това е предпоставка за достъпността, разширения обхват и успехите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Как стои въпросът с предоставянето на лекарства – в колко града в момента има сектори за предоставяне на лечение и достъпна ли е антиретровирусна терапия до всички, които имат нужда от нея? Държавата плаща 100% за лечението на серопозитивните – парите стигат към момента за качествено лечение? А утре?

- У нас антиретровирусна терапия се предоставя на всички хора, живеещи с ХИВ, чийто имунен и клиничен статус определя нуждата от такова лечение. Лечението e напълно безплатно за пациентите, защото се осигурява от бюджета на Министерство на здравеопазването.

При поставяне на диагнозата всеки ХИВ-серопозитивен се информира за това къде и как може да получи специализирана медицинска помощ. В момента в България съществуват пет сектора или отделения за проследяване и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към клиники за инфекциозни болести в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Плевен и гр. Стара Загора. Към 31.10.2011 г. в секторите за лечение на ХИВ/СПИН се проследяват 705 души, от които 432 получават безплатна антиретровирусна терапия.

През 2011 г. Министерство на здравеопазването е сключило договори за доставка на 20 различни антиретровирусни медикамента на обща стойност 7. 87 милиона лева. С оглед осигуряването на непрекъснатост на терапията допълнително от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бяха осигурени 1.1 милиона лева за създаване на двумесечен резерв от медикаменти. Благодарение на антиретровирусната терапия (АРТ) качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН значително се подобрява и те могат да са пълноценни в личния си и професионален живот.

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” подкрепя дейността на 4 неправителствени организации, които предоставят психо-социална подкрепа на хората живеещи с ХИВ/СПИН, техните семейства и близки – две организации в гр. София и по една в гр. Варна и гр. Пловдив. Към 30.09.2011 г. НПО и психо-социалните консултанти са оказали здравна и психо-социална подкрепа на общо 306 души, живеещи с ХИВ, и 37 техни партньори и близки.

Ако един млад човек иска да получи консултация и това да не е при личния му лекар, къде и как може да стане това?

- Консултация по въпросите на ХИВ/СПИН може да се осъществи във всички 19 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), които функционират на територията на страната с финансовата продкрепа на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (за повече информация за кабинетите посетете http://www.aidsprogram.bg/information1-КАБКИС-43-bg.html). Три от кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН са с разширени функции и предлагат безплатна консултация и диагностика на сексуално предавани инфекции – КАБКИС в гр. Пазарджик, КАБКИС в Студентски град в София и КАБКИС към Сдружение "Здраве без граници” в гр. София.

Не смятате ли, че е по-добре кабинетите да се еманципират от Регионалните здравни инспекции (РЗИ), тъй като това е институция, в която много млади хора не биха отишли?

- Първите 9 КАБКИС към Регионални здравни инспекции бяха създадени още през 2003 г. с техническата и финансова подкрепа на Световната здравна организация след внимателен анализ за това къде трябва да бъдат ситуирани кабинетите, кои са добрите международни практики в тази област и най-вече как да се гарантира устойчивостта на подобни безплатни и анонимни услуги, без да са изцяло зависими от донорско финансиране. Със старта на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” мрежата беше разширена до общо 19 кабинета за анонимно, безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). В момента 13 КАБКИС се поддържат от Регионални здравни инспекции (РЗИ), един функционира към Националната референтна лаборатория по ХИВ към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и 5 кабинета се поддържат от неправителствени организации. Информация за местата и часовете, в които работят КАБКИС, може да се получи на откритата телефонна линия 0700 130 40.

Добрите практики в страните от Европейския съюз показват, че ситуирането на подобни безплатни услуги в службите по обществено здравеопазване осигурява финансиране за тези дейности от страна на държавата или съответните общински администрации, което гарантира достъпност на услугите, особено за уязвимите групи, които не са здравно осигурени. В същото време КАБКИС могат използват лабораториите на РЗИ, където е гарантирано качеството на извършените изследвания. Още от 2004 г. Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” осигурява въвеждащо и поддържащо обучение за медицинските специалисти и консултантите, които работят в КАБКИС, как да предоставят услугите качествено и с насоченост към специфичните целеви групи.

Голяма част от тези медицински специалисти работят в областта на превенцията на социално значими заболявания и промоцията на здраве сред млади хора. Именно тези специалисти разработват здравно-образователни материали с целева група младите хора и работят в различни училища, предимно сред ученици от горните класове, където провеждат курсове по семейно планиране, безопасни сексуални практики и предпазване от полово предавани болести. С други думи в РЗИ работи медицински персонал, който, от една страна, е обучен да работи с млади хора и от друга страна, обучава младите хора. КАБКИС в РЗИ са изключително добре разработени и няма проблем с посещаването им от младежи и това сочат данните - от началото на 2011 г. до момента над 62% от лицата, получили услуги от КАБКИС са под 29 години.

Кой е последният мит за заразяването със СПИН, с който се сблъскахте?

- Някои от най-разпространените митове са, че човек може да се зарази с ХИВ от ХИВ-позитивен от ежедневни битови контакти. Ръкостискане, ползване на една и съща тоалетна с ХИВ-позитивен обаче не може да доведе до заразяване с ХИВ.

Ние препоръчваме всеки, изложен на риск от заразяване с ХИВ, непременно да си направи изследване за ХИВ (ХИВ тест) и при необходимост да потърси навременна медицинска консултация и помощ.

Изключително важно е също така всички бременни жени да се изследват за ХИВ в първия и третия триместър от бременността, за да се установи техният статус. Всяка година Министерство на здравеопазването отделя значителни средства за закупуване на антиретровирусни медикаменти, които се предоставят както за безплатно лечение на пациенти с ХИВ, така и за безплатна и адекватна антиретровирусна профилактика за предпазване предаването на вируса от ХИВ-позитивна майка на нейното дете. Такава навременна и качествена профилактика помага след раждането детето да остане здраво в над 95% от случаите.

Какво предвижда тази година кампанията по повод 1 декември и върху какво ще бъде поставен акцент?

- Целта на кампания’2011 е да съсредоточи общественото внимание върху проблема ХИВ/СПИН, да подкрепи безрисковото сексуално поведение, да насърчава към безплатното и анонимно консултиране и тестване за ХИВ/СПИН и да изрази съпричастност към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

АНТИСПИН инициативите тази година са насочени към широката общественост и към представителите на другите уязвими групи, с които Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” работи. Основното ни послание е "Презерватирай се”, тъй като звучи човешки, не стигматизира определена уязвима група, ориентирано е към промяна в поведенческите практики. Важно за посланието е да бъде разбрано от обществото и от уязвимите групи, с които Програмата работи.

Водещи