Закриват 42 училища 05.09 | 16:47

46% от педагогическите кадри не участват в никакви форми на квалификация, 2 693 деца не ходят на училище

От Филипа Тодева

42 училища се закриват. Това каза пред iNews заместник-министърът на образованието Милена Дамянова. За целия мандат от управлението на ГЕРБ до момента са били закрити 114 училища. При предишното управление също бяха закрити много училища – между 300 и 350. Днес Дамянова не уточни какви са причините още 42 училища да затворят завинаги вратите си.

През тази година са открити само две нови училища – едно във Велико Търново и едно по линия на стратегията за учене през целия живот към едно от местата за лишаване от свобода.

От общо 732 296 ученици, трайно не посещават училище 2 693. 1036 ученици – поради отсъствия, 42 имат слаб успех, а заради социални или семейни причини на училище не ходят 1 615 деца. До края на септември министерството трябва да изработи проекта на стратегия за превенция на отпадането от училище. Ще бъде изготвен регистър на децата в риск.

В 90 училища в страната ремонтите продължават. Дамянова увери, че те няма да пречат на образователния процес. В Перник Професионалната гимназия по облекло и туризъм ще се премести в Шесто училище заради лошото състояние на сградата. 90-то училище в София също подлежи на сериозен ремонт. Над 200 млн. лв. по ОПРР се използват за обновяване на училищните сгради у нас.

Учителската квалификация

46% от педагогическите кадри не са участвали във форми на квалификация. Като изключим предприемачеството, семинарите за квалификация се провеждат твърде формално. Регионалните инспекторати и експерти от МОМН ще извършват тематични проверки на резултатите от квалификационни семинари.

Училищно образование

Приоритет в програмата на парламента ще бъде приемането на Закона за училищното и предучилищното образование. Същевременно се изработват промените в държавните образователни стандарти.

От началото на годината са били обучени 1 452 учители от различни градове по предприемачество. С всички обучени учители ще бъдат обхванати 80% от училищата, в които има обучение в начален етап.

Одобрените нови учебни помагала са 169. Актуализирани са учебниците за 4 клас, както и за класовете – от 9-ти до 12-ти. Утвърдени са нови рамкови програми за деца с увреждания. От тази учебна година министерството ще препоръчва и оценка за учениците от работата по проекти. Това не е новост за училищата, но като практика не е прилагана достатъчно често.

Професионално образование

Ще бъдат изготвени промени в Закона за професионалното образование и обучение. Българските ученици се обучават за 137 професии в 34 професионални направления. Нови специалности за "мехатроника" и "автомобилна мехатроника". Най-атрактивни са професиите икономист, техник на компютърни системи, електротехник, ресторантьор. Неатрактивни са посредник на трудова борса, моделиер, корабостроителен техник.

Всеки ученик със собствено портфолио

Ученическото портфолио е практика в много училища в страната. Портфолиото съдържа негови индивидуални задачи. Към всяка задача учителят предоставя оценъчна карта, която позволява на ученика предварително да знае какви са критериите за неговата оценка. Портфолиото ще позволява да се проследи развитието на конкретните умения на ученика.

По отношение на консултациите Милена Дамянова призна, че графиците се изпълняват формално. Учениците не посещават достатъчно консултации или те се провеждат в часовете, когато учениците имат друг учебен час. Изпълнението на тези дейности ще се наблюдава вече пряко от директорите. Заместник-министърът призна, че при учителите действат предимно административните мерки - "когато кажеш на някого, че ще го наблюдаваш и ще го проверяваш, той започва да работи и някак си се мотивира". "Аз го наричам методическа подкрепа, колегите го наричат тематични проверки", каза тя.

Иновативни родителски срещи

Когато родителите не могат да отидат на дадена родителска среща, учителите отиват при тях. Най-често се случва, ако училището е в друго населено място. Родителски срещи се правят и на чай или на кафе в дома на родителя.

Нови моменти при външното оценяване

По отношение на националното външно оценяване в 4 клас по български език и литература се предвижда диктовка, четене и извличане на информация от текст в рамките на страница, страница и половина, към който има 3-4 въпроса с избираеми отговори и 2-3 с отворени отговори. Последните носят повече от единна точка.

По математика, човек и общество и човек и природа също ще има разнообразяване на въпросите. Като пример министерството дава 16 въпроса с избираем отговор, 2 въпроса с празни места за попълване и един въпрос с отворен отговор, който дава 2 точки.

При външното оценяване след 7 клас се предвижда включване на въпроси и задачи с отворен отговор по всички предмети.

Зрелостниците могат да бъдат спокойни – промени в матурата няма да има.

5-годишните задължително на детска градина

Вече задължителна детската градина за всички деца, навършили 5-годишна възраст и ще бъдат глобявани родители, които не изпълняват закона. Министерството отчита като успех това, че за една година има повишение на 5-годишните с 20%, при 66% от общините, участващи в мярката. За всяко дете общините ще получат 224 лв. повече по линия на единния разходен стандарт.

Община-отличник по отношение на обхвата е Бургас, където детска градина посещават 97% от децата. Кои обаче са общините със слаби оценки не стана ясно. Общият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е 81,5%. В Столична община от началото на годината до момента са били разкрити 880 места в ясли и детски градини. Формирани са 33 групи за 5-годишни деца в 28 училища. В 22 от училищата ще има целодневна организация, която се финансира от общината.

До края на годината ще бъдат открити още четири детски градини. Започва строителството на нови шест, които трябва да са готови до края на 2013 година. 

Водещи