Коронавирусът не е успял да удари икономиката ни през първото тримесечие 15.05 | 12:00

Между януари и март предварителните статистически данни показват ръст на БВП от 2.4%

От iNews.bg

През първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. според сезонно изгладените данни.

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

"...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...".

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2020 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за първото тримесечие на 2020 г. на 4 юни 2020 година.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига над 25. 146 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. е 21.481 млрд. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (84.9%), което в стойностно изражение възлиза на 21 346.5 млн. лева. През първото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 3.6498 млрд. лв. и заема 14.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП 2 1 по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.3%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2020 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. има увеличението на износа на стоки и услуги с 0.1%.

През първото тримесечие на 2020 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.3%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад от 5.3% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.1%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 0.6%.

Водещи

Най-четени